Sillod Shikshan Santha's, Aurangabad

NALANDA B.C.A COLLEGE

N-11, HUDCO, Aurangabad- 431001

Affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad

ISO Certified 9001:2015

SILLOD SHIKSHAN SANTHA, AURANGABAD

Board of Directors

Hon. Janardhan L. Mhaske
(Dadasaheb)

Founding President,
Sillod Shikshan Santha,Aurangabad

Hon. Bharat J. Mhaske

Vice President,
Sillod Shikshan Santha,Aurangabad

Hon. Rahul J. Mhaske

Secretary,
Sillod Shikshan Santha,Aurangabad

Name
Position

Hon. Mahadev D. Bhagat

Joint-Secretary

Hon. Sunil J. Mhaske

Treasurer

Hon. Indumati M. Devare

Member

Hon. Yashwant A. Mhaske

Member